Sarah Paulson

Latest 'Sarah Paulson' News

Sarah Paulson Returns for American Horror Story Season 5

Sarah Paulson Returns for American Horror Story Season 5

American Horror Story Season 3 Plot Details Revealed!

American Horror Story Season 3 Plot Details Revealed!

Paul Giamatti and Sarah Paulson Join 12 Years a Slave

Paul Giamatti and Sarah Paulson Join 12 Years a Slave