1986 November Movies

Something Wild (1986)

Something Wild

November 7, 1986
Hoosiers (1986)

Hoosiers

November 14, 1986
The Wraith (1986)

The Wraith

November 21, 1986
An American Tail (1986)

An American Tail

November 21, 1986
The Mosquito Coast (1986)

The Mosquito Coast

November 26, 1986
Star Trek IV: The Voyage Home (1986)

Star Trek IV: The Voyage Home

November 26, 1986
Solarbabies (1986)

Solarbabies

November 26, 1986
The Big Easy (1986)

The Big Easy

November 27, 1986